FAQs Complain Problems

Act, law and directives

Post date Document
स्थानीय तहमा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७७ 03/15/2021 - 13:17 PDF icon १४ स्थानीय तहमा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७७ rajpatra.pdf
दुहवी नगरपालिकाको शिक्षा सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेकाे ऐन,२०७७ लाई संसोधन गर्न बनेको ऐन २०७७ 02/17/2021 - 13:17 PDF icon १३ शिक्षा संसोधन २०७७ rajpatra.pdf
खाद्य सव्च्छता एवं गुणस्तर अनुगमन निर्देशिका २०७७ 12/07/2020 - 13:02 PDF icon १२ खाद्य स्वच्छता एवं गुणस्तर अनुगमन निर्देशिका २०७७ rajpatra.pdf
करारमा नगरप्रहरी ब्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ 11/29/2020 - 13:00 PDF icon ११ करारमा नगर प्रहरी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ राजपत्र.pdf
कोभिड—१९ संक्रमण पहिचान, रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार, प्रेषण तथा व्यवस्थापनमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ 11/09/2020 - 11:04 PDF icon १० Covid Karyabidhi 2077 rajpatra.pdf
विद्यालय खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता समबन्धी कार्यविधि २०७७ 10/19/2020 - 12:49 PDF icon ९ विद्यालय खानेपानी Duhabi rajpatra 2077.pdf
पुर्ण सरसफाई अभियान गुणस्तर अनुगमन निर्देशिका २०७७ 10/19/2020 - 12:33 PDF icon ८ पूर्ण सरसफाई अभियान गुणस्तर अनुगमन निर्देशिका २०७७, rajpatra.pdf

Pages