FAQs Complain Problems

Act, law and directives

Post date Document
दुहवी नगरपालिकाको आर्थिक ऐन,२०७८ 07/05/2021 - 13:19 PDF icon 2. आर्थिक ऐन, २०७८ rajpatra mod.pdf
दुहवी नगरपालिकाको विनियोजन ऐन,२०७८ 07/05/2021 - 13:16 PDF icon 1. विनियोजन ऐन, २०७८ rajpatra.pdf
दुहवी नगरपालिकाको तीन पाङ्ग्रे इ रिक्सा दर्ता गर्न बनेको ऐन, २०७७ 04/13/2021 - 14:05 PDF icon १९ ई रिक्सा ऐन २०७७.pdf
दुहवी नगरपालिकाको कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७७ 04/13/2021 - 13:01 PDF icon १८. कार्यसंचालन निर्देशिका २०७७.pdf
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ 04/13/2021 - 00:00 PDF icon १७ संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ rajpatra.pdf
स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमति तथा नविकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ 03/15/2021 - 13:32 PDF icon १६ स्थानीय तहमा स्वास्थ्य ;संस्था दर्ता अनुमति तथा नविकरण rajpatra.pdf
दुहवी न.पा.मा विपद जोखिम न्युनिकरण तथा ब्यवस्थापन ऐन २०७७ 03/15/2021 - 13:28 PDF icon १५ दुहवी न.पा.मा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७७ rajpatra.pdf

Pages