FAQs Complain Problems

चालु आ.बा.२०७३/०७४ श्रावन मसान्त सम्म को आय व्यय

कुल आम्दानी : रु.१,३५,०६,२४२.९७

कुल खर्च : रु.५,१४,०००.००