FAQs Complain Problems

चालू आ.बा.२०७३/०७४ कार्तिक महिना मसान्त सम्म को आय ब्याय विवरण

कुल आय : २,७४,९९,१८८.६९

कुल ब्याय : ८९,७३,४००.३८