FAQs Complain Problems

प्राय सोधिने प्रश्नहरु ।

सा.सु. भत्ता प्राप्त गर्न योग्न नेपाली नागरिकले देहाय बमोजिमका कागजपत्र पेश गर्नुपर्नेछ:

निवेदन (वडा कार्यालयमा पाइने)</li>\n<li>नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

2 वटा पासपोर्ट साईजको फोटो</li>\n<li>विधवाको हकमा पतिको मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

दलित बालवालिकाको हकमा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र संरक्षकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

पूर्ण अपाङ्गताको (रातो काड)को प्रतिलिपि, १६ बष उमेर पुगेको भएमा नागरिकताको प्रतिलिपि र संरक्षकको नागरिकताको प्रतिलिपि